منو غذاها


تمامی غذاها بدون چلو (برنج) می باشد  

10%مالیات بر ارزش افزوده به کل مبلغ فاکتور اضافه میگردد

وزن غذاها اضافه شده و اکثرا دو نفر را پاسخگوست(باهزینه ای کمتر از دو پرس قدیم)


مسیریابی
اینماد پسران کریم
آدرس رستوران پسران کریم(خیام)